Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Gospodarstwa Rolnego Paweł Korfanty poprzez Serwis.
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Gospodarstwo Rolne Paweł Korfanty z siedzibą w 36-207 Grabownica Starzeńska 523 NIP 6861571693 REGON 366867675

§ 1. Warunki ogólne

Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Klientem. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie . Podanie danych osobowych jest dobrowolne.Wszystkie złożone oferty są ofertami bez zobowiązania w zależności od dostępności sadzonek.
Złożone zamówienia muszą zostać potwierdzone przez sprzedającego. Jeżeli kupujący nie złoży pisemnej rezygnacji do 7 dni przed umówioną datą dostawy, zlecenie uważa się za udzielone zgodnie z warunkami potwierdzenia zlecenia.
Warunki zakupu, potwierdzenia zlecenia lub ewentualne inne warunki sprzedaży, które są niezgodne z naszymi warunkami sprzedaży i dostawy nie będą akceptowane.
Procedura składania zamówienia nie ma zastosowania, gdy Klient składa zamówienie ustnie w siedzibie Gospodarstwa pod warunkiem, że Gospodarstwo wyrazi na to zgodę i niezwłocznie przystąpi do realizacji zamówienia.

§ 2. Ceny i warunki płatności

W ramach wykonywania zamówienia kupujący jest zobowiązany do wpłacenia zadatku. Wszelkie płatności z tytułu zakupu Towarów dokonywane są przez Klienta w walucie polskiej (lub zagranicznej – w wypadku sprzedaży eksportowej) stosownie do pisemnych. Sprzedający zachowuje sobie prawo wykonania zlecenia za przedpłatą.
W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej kupującego, sprzedający zachowuje sobie prawo do odpowiedniego zabezpieczenia swoich należności związanych z wykonaniem ustalonego zlecenia. W przypadku bezczynności kupującego sprzedający zachowuje sobie prawo do odstąpienia od umowy i do odszkodowania.
W przypadku nieterminowej płatności, najpóźniej 30 dni od daty wystawienia rachunku lub daty przyjęcia towaru będą naliczane ustawowe odsetki.

§ 3. Wysyłka i opakowanie

Transport odbywa się na koszt i ryzyko kupującego. Jeżeli termin wysyłki opóźni się z winy kupującego, wszelkie niebezpieczeństwa związane z opóźnieniem odbioru roślin przechodzą z dniem gotowości do ich odbioru na kupującego.
Sprzedający zobowiązuje się do właściwego zapakowania towaru. Każda z pozycji –oznaczenie odmian zostanie odpowiednio opisana na opakowaniu.
Ubezpieczenie transportowe zostanie zawarte wyłącznie na wyraźne życzenie i na koszt zamawiającego.
Za opakowania jednorazowe kupujący wnosi opłatę w wysokości ustalonej ze sprzedającym. Dostawa nie zawiera rozładunku towaru.

§ 4. Obowiązek dostawy

W przypadku wystąpienia katastrof naturalnych takich jak, mróz, susza, grad, powódź, trąba powietrzna lub innych nie zaistniałych z winy sprzedającego przyczyn (wszelkie strajki, zmiany walut oraz inne przeszkody uniemożliwiające funkcjonowanie szkółki ), termin dostawy jest wydłużony do momentu ustąpienia przeszkody. Jeżeli z powodu wyżej wymienionych przyczyn dostawa okaże się niemożliwa, sprzedający zostaje zwolniony z obowiązku dostawy. Ewentualne żądania odszkodowania ze strony kupującego nie będą akceptowane.

§ 5. Rozmiary i wzory

Wszystkie umieszczone na stronie rozmiary roślin mogą odbiegać około 15% w dół lub w górę, różnice te są dopuszczalne w przypadku produktów natury i nie stanowią braku jakości. Przedstawione rośliny pokazują przeciętne cechy, typowe dla danych odmian. Nie wszystkie rośliny muszą być takie same jak przedstawiony wzór.

§ 6. Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu całkowitej zapłaty, tzn. do momentu spłacenia przez kupującego wszelkich przysługujących nam zobowiązań (łącznie z odsetkami etc.).
Sprzedający nie traci prawa do dostarczonych roślin również wtedy, gdy kupujący posadził lub w inny właściwy sposób przechowuje dostarczone rośliny na swoim lub obcym terenie.
Towar zastrzeżony (niezapłacony), musi być przechowywany właściwie ,musi być podlewany , zadołowany lub posadzony, oznaczony w taki sposób, aby był łatwo rozpoznawalny dla sprzedającego. W przypadku pomieszania odmian przez kupującego podczas rozładunku ,sprzedający nie ponosi za to odpowiedzialności.
Kupujący jest zobowiązany do pielęgnacji towaru. Przez pielęgnację rozumie się właściwe podlewanie, przechowywanie, posadzenie, nawożenie, cięcie pielęgnacyjne.

§ 7. Gwarancja i rękojmia

Kupujący akceptuje stan roślin przy odbiorze. W momencie odbioru sadzonek odpowiedzialność za nie przechodzi na kupującego. Sprzedający wychodzi z założenia, że kupujący będzie dbał o rośliny zgodnie z zasadami pielęgnacji dla danego gatunku roślin (podlewanie, odpowiednia głębokość nasadzenia, rodzaj gleby, przygotowanie gleby, nawożenie, cięcia pielęgnacyjne ).